เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/64

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/64

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/64

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวน 17 รายการ 2/9/64

ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมป้ายชื่อหน่วยงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

(แนบไฟล์)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดปรับปรุงซ่อมแซมป้ายหน่วยงาน5/7/64

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาบุคคลออทิสติกและสิ่งก่อสร้างประกอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.(แนบไฟล์)ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28/1/64

2.(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17/1/64

 

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและสิ่งก่อสร้างประกอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.(แนบไฟล์)ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28/1/64

2.(แนบไฟล์) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28/1/64

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและสิ่งก่อสร้างประกอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.(แนบไฟล์)ร่างประกาศ 22/1/64

2.(แนบไฟล์) ร่างเอกสารประกวดราคา22/1/64

3.(แนบไฟล์) ขอบเขตของงาน TOR 22/1/64

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคคลออทิสติก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.(แนบไฟล์)ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง

2.(แนบไฟล์) เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม/ขอบเขตของงาน/เอกสารประกวดราคา : 14/1/64

 

สถิติผู้เข้าชม  

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com