ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ 13-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมอาชีวบำบัดงบโครงการ12-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมระบบคลัทซ์รถยนต์และโชคอัพ 8-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ8-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมสนามฝึกซ้อมกีฬา 8-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ศิลปะ 6-9-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อาชีวบำบัด19 รายการ 30-8-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโปรแกรมป้องกันไวรัส 26-8-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 23-8-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาตัดแต่งต้นไม้พร้อมขนทิ้ง 22-8-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ 5-8-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานประปาและก่อสร้าง 5-8-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณงานบ้านงานครัว 5-8-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดอุปกรณ์การเกษตร 23 ส.ค. 65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก 9-5-65

/ตารางแสดงวงเงิน 6-5-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำ 9-5-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ 5-5-65 / ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาตรวจเช็คและทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงาน 21-4-65

เรื่อง ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมห้องส่งเสริมฯ 3/2/65

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/64

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/64

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/64

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวน 17 รายการ 2/9/64

สถิติผู้เข้าชม  

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com