ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาบุคคลออทิสติกและสิ่งก่อสร้างประกอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.(แนบไฟล์)ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28/1/64

2.(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17/1/64

 

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและสิ่งก่อสร้างประกอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.(แนบไฟล์)ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28/1/64

2.(แนบไฟล์) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28/1/64

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและสิ่งก่อสร้างประกอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.(แนบไฟล์)ร่างประกาศ 22/1/64

2.(แนบไฟล์) ร่างเอกสารประกวดราคา22/1/64

3.(แนบไฟล์) ขอบเขตของงาน TOR 22/1/64

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคคลออทิสติก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.(แนบไฟล์)ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง 2.(แนบไฟล์) เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม/ขอบเขตของงาน/เอกสารประกวดราคา : 14/1/64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดเครื่องเสียง : 10/9/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา : 7/8/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์พัฒนาศักยภาพ :5/8/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเติมน้ำยาดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง : 5/8/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีภายในภายนอก : 1/6/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมห้องคะน้า : 22/5/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกกิจกรรมบำบัด : 19/5/63

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายข้างรั้ว : 18 /5/ 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมทางอาชีพ: 7/5/63

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจเช็คน้ำยาและทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ: 30/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแก๊สหุ้งต้ม :22/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 :13/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว: 9/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ฝึกทักษะบุคคลออทิสติก :3/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน : 9/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ;3/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย : 2/4/63

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกษตร :2/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง :2/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ :2/4/63

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างซ่อมแซม :ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ :1/4/63

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง :1/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร : 19 /3/63

 

 

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com