วัฒนธรรมองค์กร


“วิธีการนำสมัย  ห่วงใยดุจญาติมิตร  มีจิตจรรยาบรรณ  ร่วมสร้างสรรค์ครอบครัว”

ค่านิยมองค์กร

 

วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว

โดยมีส่วนร่วมจากเครื่อข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียม"

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกในทักษะ 6 ด้าน และ เตรียมความพร้อมทางอาชีพ
2. พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกให้สามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้
3. เตรียมความพร้อมและส่งเสริมศักยภาพด้านอาชีพแก่บุคคลออทิสติก
4. เป็นศูนย์สาธิต ให้คำปรึกษาด้านการดูแลและการฝึกบุคคลออทิสติกแก่ครอบครัว องค์กรเครื่อข่ายทั้งภาครัฐ / เอกชน และบุคคลทั่วไป
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครื่อข่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก

 

 

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com