วัฒนธรรมองค์กร


“วิธีการนำสมัย  ห่วงใยดุจญาติมิตร  มีจิตจรรยาบรรณ  ร่วมสร้างสรรค์ครอบครัว”

ค่านิยมองค์กร

 

วิสัยทัศน์

"เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว

โดยมีส่วนร่วมจากเครื่อข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเทียม"

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและผู้ดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
2. พัฒนาศักยภาพชมรมผู้ปกครองออทิสติกให้เข็มแข็ง
3. คุ้มครองสิทธิ บุคคลออทิสติก และผู้ดูแล อย่างเท่าเทียมในสังคม
4. ส่งเสริมการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ-เอกชน
5. สร้างเจตคติที่ดีต่อบุคคลออทิสติก

 

สถิติผู้เข้าชม
 

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : autistic-nonthaburi@dep.go.th