รู้รอบเรื่องจริยธรรม ชุดที่ 1และ ชุดที่ 2 งานคุ้มครองจริยธรรม ตอนที่ 4 พระบรมราโชวาท

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี จัดการเรียนการสอนช่วงสถานกาณร์โควิด-19

ในรูปแบบการเรียนออนไลน์ 3 Way คือ ครู -ผู้ปกครอง -บุคคลออทิสติก

#ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู

 

#มารู้จักศูนย์ฯออทิสติกนนทบุรี

 

 

 

กิจกรรม Parent Training @home

ให้กับผู้ปกครองบุคคลออทิสติก

นช่วงที่ไม่สามารถเดินทางมารับบริการที่ศูนย์ฯ ได้ #Socialdistance

 

 

ออทิสติกป้องกันโควิด-19

วิธีสังเกตอาการ การดูแลบุคคลออทิสติก และการป้องกันตนเองจากโควิด-19

 

 

การป้องกัน การแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID-19 โดยฝึกให้บุคคลออทิสติกล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เพราะเป็นหนึ่งในวิธีช่วย #ป้องกัน 'ไวรัส COVID-19' ได้ดีที่สุด จาก #WHO องค์การอนามัยโลก

 

 

 

การแสดง"Autistic Drum and Dance" The Gummy Bear Song 2019

งานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562

 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม Drum and Dance

กิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562

โครงการค่ายเสริมพลังครอบครัว เพื่อเพิ่มทักษะในการดูแลบุคคลออทิสติก

กิจกรรมจิตอาสา แก้ไขการพูดให้กับบุคคลออทิสติก

เด็กกัน 1 Day ตอน "เพื่อนรักคนพิเศษ"

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางสังคมแก่บุคคลออทิสติก

One Day Trip เรียนรู้สู่โลกกว้างแก่บุคคลออทิสติก ณ อุทยานเขาหินงู และสุนทรีย์แลนด์ แดนตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี   

One Day Trip เรียนรู้สู่โลกกว้างแก่บุคคลออทิสติก ณ สวนนงนุช พัทยา

One Day Trip เรียนรู้สู่โลกกว้างแก่บุคคลออทิสติก ณ สวนสยาม ทะเลกรุงเทพฯ

พิธีเทิดพระเกียรติ และถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบ ๘๗ พรรษา

พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อให้บุคคลออทิสติกเรียนรู้กิจกรรมวันสำคัญและสืบสานประเพณีไทย

กิจกรรมส่งเสริมทักษะทางกีฬา

 ตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมแข่งขัน "Special Olympics Asia Pacific Unified Badminton Championship 2019"

ร่วมการแข่งขัน กีฬาโบว์ลิ่งคนพิการทางสติปัญญาชิงแชมป์ประเทศไทย

กีฬานักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 20

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาซ่อมแซมทาสีภายในภายนอก : 1/6/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมห้องคำน้า : 22/5/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกกิจกรรมบำบัด : 19/5/63

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายข้างรั้ว : 18 /5/ 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมทางอาชีพ: 7/5/63

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจเช็คน้ำยาและทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ: 30/4/63

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ได้รับการรับรองตามมาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ

(มอพ ๒๕๕๖) ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรอง

องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๒ ในระดับ ดีมาก

โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

จาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ฯพณฯ นางเข็มแพง พนเสนา

รัฐมนตรีประจำห้องว่าการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ

ศึกษาดูงานด้านสตรี เด็ก และเยาวชน ณ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com