"ถอดบทเรียนสร้างชุมชนเข้มแข็งในหน่วยงานของรัฐ"

โดย Beam Talk Magazine online

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

ประกาศรายชื่อผู้กระทำการขัดขวาง และผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก ได้รับการรับรองตามมาตรฐานองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ

(มอพ ๒๕๕๖) ตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐาน การรับรองและเพิกถอนการรับรอง

องค์กรด้านคนพิการหรือองค์กรอื่นใดที่ให้บริการแก่คนพิการ พ.ศ.๒๕๕๒ ในระดับ ดีมาก

โดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

ได้รับรางวัลหน่วยงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ประเภทนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ

จาก กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ฯพณฯ นางเข็มแพง พนเสนา

รัฐมนตรีประจำห้องว่าการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ

ศึกษาดูงานด้านสตรี เด็ก และเยาวชน ณ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***** เป็นผู้นำศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com