สถิติผู้เข้าชม  

 

จุลสารประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนธันวาคม2564

ประจำเดือนพฤศจิกายน2564

ประจำเดือนตุลาคม2564

ประจำเดือนกันยายน2564

ประจำเดือนสิงหาคม2564

ประจำเดือนกรกฏาคม 2564

ประจำเดือนมิถุนายน 2564

ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประจำเดือนเมษายน 2564

ประจำเดือนมีนาคม 2564

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมากำจัดปลวก 9-5-65

/ตารางแสดงวงเงิน 6-5-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรางระบายน้ำ 9-5-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ 5-5-65 / ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาตรวจเช็คและทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงาน 21-4-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานศิลปะประดิษฐ์ 3-2-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3-2-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 3-2-65

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร 3-2-65

เรื่อง ประกาศผู้ชนะซ่อมแซมห้องส่งเสริมฯ 3/2/65

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 6/9/64

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยาเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์จำนวน 34 รายการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/64

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 2/9/64

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ วัสดุป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 จำนวน 17 รายการ 2/9/64

 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

ได้จัดทำ ชุดคู่มือเทคนิคการทำงานกับบุคคลออทิสติก สำหรับครอบครัวและผู้ดูแล แจกฟรี

ในชุดจะประกอบด้วยคู่มือทั้งหมด ๘ เล่ม ได้แก่ คู่มือการฝึกทักษะ ๖ ด้าน คู่มือการทำงาน

กับบุคลลออทิสติก และคู่มือการฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมทางอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com