ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

ได้จัดทำ ชุดคู่มือเทคนิคการทำงานกับบุคคลออทิสติก สำหรับครอบครัวและผู้ดูแล แจกฟรี

ในชุดจะประกอบด้วยคู่มือทั้งหมด ๘ เล่ม ได้แก่ คู่มือการฝึกทักษะ ๖ ด้าน คู่มือการทำงาน

กับบุคลลออทิสติก และคู่มือการฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมทางอาชีพ

สำหรับบุคคลออทิสติก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศจากศูนย์ฯ

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมป้ายข้างรั้ว : 18 /5/ 63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เตรียมความพร้อมทางอาชีพ: 7/5/63

ประกาศผู้ชนะราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษา ตรวจเช็คน้ำยาและทำความสะอาดครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ: 30/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อแก๊สหุ้งต้ม :22/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 :13/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว: 9/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์ฝึกทักษะบุคคลออทิสติก :3/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน : 9/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การเกษตร ;3/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย : 2/4/63

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกษตร :2/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง :2/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ :2/4/63

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางจัดจ้างซ่อมแซม :ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ :1/4/63

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาซ่อมแซมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ติดตั้ง :1/4/63

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร : 19 /3/63

 

 

 

***** เป็นผู้นำศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com