ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

ได้จัดทำ ชุดคู่มือเทคนิคการทำงานกับบุคคลออทิสติก สำหรับครอบครัวและผู้ดูแล แจกฟรี

ในชุดจะประกอบด้วยคู่มือทั้งหมด ๘ เล่ม ได้แก่ คู่มือการฝึกทักษะ ๖ ด้าน คู่มือการทำงาน กับบุคลลออทิสติก

และคู่มือการฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมทางอาชีพ สำหรับบุคคลออทิสติก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงาน

ในวันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ ๒๕๕๖

ฯพณฯ นางเข็มแพง พนเสนา รัฐมนตรีประจำห้องว่าการรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะ

พร้อมทั้ง นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธิ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ศึกษาดูงานด้านสตรี เด็ก และเยาวชน ณ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

***** เป็นผู้นำศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com