จุลสารประชาสัมพันธ์

ประจำเดือนมีนาคม 2564

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ประจำเดือน มกราคม 2564

ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ประจำเดือน ตุลาคม 2563

"รู้แล้ว.....อย่าเฉย" พบเห็นเด็กและเยาวชนที่ต้องการความช่วยเหลือโปรดแจ้งทันทีผ่าน

Mobile Application "คุ้มครองเด็ก"

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

ได้จัดทำ ชุดคู่มือเทคนิคการทำงานกับบุคคลออทิสติก สำหรับครอบครัวและผู้ดูแล แจกฟรี

ในชุดจะประกอบด้วยคู่มือทั้งหมด ๘ เล่ม ได้แก่ คู่มือการฝึกทักษะ ๖ ด้าน คู่มือการทำงาน

กับบุคลลออทิสติก และคู่มือการฝึกทักษะการเตรียมความพร้อมทางอาชีพสำหรับบุคคลออทิสติก

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอรับได้ที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี และ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริม และพัฒนาศักยภาบุคคลออทิสติกและสิ่งก่อสร้างประกอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.(แนบไฟล์)ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28/1/64

2.(แนบไฟล์) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 17/1/64

ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและสิ่งก่อสร้างประกอบโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.(แนบไฟล์)ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28/1/64

2.(แนบไฟล์) เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) 28/1/64

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริม

และพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกและสิ่งก่อสร้างประกอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.(แนบไฟล์)ร่างประกาศ

2.(แนบไฟล์) ร่างเอกสารประกวดราคา

3.(แนบไฟล์) ขอบเขตของงาน TOR

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพบุคคลออทิสติกและสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.(แนบไฟล์)ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้าง2.(แนบไฟล์)เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม/ขอบเขตของงาน/เอกสารประกวดราคา :14/1/64

 

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com