พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 (ปรับปรุงครั้งที่ 6)

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551

พระราชบัญญัติ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534

คนพิการจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง? ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

การทำบัตรประจำตัวคนพิการได้รับสิทธิมากมาย ข้อมูลจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

 

คู่มือสำหรับบุคคลออทิสติก

คู่มือการทำงานกับบุคคลออทิสติก จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

คู่มือฝึกทักษะการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

คู่มือการฝึกทักษะการรับรู้และการเคลื่อนไหว จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

คู่มือการฝึกทักษะทางพฤติกรรมและอารมณ์ จัดทำโดย ศูนยืพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

คู่มือการฝึกทักษะทางภาษาและการสื่อสาร จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

คู่มือการฝึกทักษะทางสังคม จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

คู่มือการฝึกทักษะวิชาการ จัดทำโดย ศุนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกจังวัดนนทบุรี

 

กลับไปหน้าแรก

 

***** เป็นผู้นำศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com