ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี

ส่งนักกีฬาบุคคลออทสิสติกและโค้ชผู้ฝึกสอนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน

 "Special Olympics Asia Pacific Unified Badminton Championship 2019"

ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ อินดอร์สเตเดี้ยมหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด ๑๔ ประเทศ มีนักกีฬา ๙๒ คน                     

มีผู้ฝึกสอนทั้งหมด  ๓๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๒๘ คน ประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด ๑๖ คน

จำนวน ๘ ทีม แบ่งเป็น ๔ รุ่นอายุ ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาของ

นายปรเมศร์ คนิวรานนท์ แข่งขันในรุ่นอายุ ๑๖-๒๑ ปี ชาย Division ๔ ได้รับรางวัลที่ ๑

นายธนธรณ์ ตีรพัฒนพันธ์ และนายจักรกฤษณ์  จูเล็ก แข่งขันในรุ่นอายุ   ๒๒-๒๙ ปี ชาย ได้รับรางวัลที่ ๔

กลับสู่หน้าแรก

 

 

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com