กิจกรรม Drum and Dance เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ โดยใช้จังหวะการตีกลอง และแสดงท่าทางตามจังหวะเพลง

โดยอาสาสมัครชาวต่างชาติ Ms. Susan  Dusty  จากประเทศออสเตเรีย และ Ms. Cathy  White จากประเทศ สหรัฐอเมริกา

  ในวันที่ 6 – 10 มกราคม 2563    มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 12 ราย ประกอบด้วย บุคคลออทิสติก 10 ราย เจ้าหน้าที่ 2 ราย

กลับสู่หน้าแรก

 

 

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com