วันพฤหัสบดี ที่ 20  กุมภาพันธ์ 2563 จัดกิจกรรม One DayTrip

"ส่งเสริมทักษะทางสังคมเรียนรู้สู่โลกกว้างแก่บุคคลออทิสติก"

ณ อุทยานเขาหินงู และสุนทรีย์แลนด์ แดนตุ๊กตา จังหวัดราชบุรี      

มีบุคคลออทิสติกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 64 คน ผู้ปกครองและผู้ติดตาม 66 คน

และเจ้าหน้าที่ จำนวน 13 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 143 คน

 

กิจกรรมทำตุ๊กตา

เป็นการส่งเสริมทักษะและส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ภายในครอบครัว

กลับสู่หน้าแรก

 

 

***** เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาบุคคลออทิสติกและครอบครัว โดยมีส่วนร่วมจากเครือข่าย สามารถอยู่ในสังคมอย่างเท่าเที่ยม*****

78/78 หมู่1 ซ.ภูมิเวท13 (ติวานนท์-ปากเกร็ด1 ) ถ.ภูมิเวท ต.บางตลาด อ. ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ 02-583-5107 แฟกซ์ 02-583-5108 มือถือ 085-4854527 E-mail : nonthaburi_autistic@hotmail.com